Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Gymnastiek Vereniging Best, gevestigd te Best, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40235782, hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de persoonsgegevens van u of uw kind. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met de door u verstrekte gegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel deze dan gerust per e-mail aan : secretaris@gvbest.nl

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel wij welke persoonsgegevens verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze gegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel

Welke persoons-gegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

 

 

 

 

 

Onderzoeken of iemand lid kan worden en het uitvoeren van de lidmaatschaps-overeenkomst.

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Geslacht

·   Adres

·   Geboortedatum

·   Telefoonnummer

·   E-mail adres

·   Rekeningnummer

Uitvoering van de overeenkomst

Indien lidmaatschap doorgaat, gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien een lidmaatschap niet doorgaat worden deze gegevens zo snel mogelijk verwijderd echter uiterlijk binnen 6 maanden

Leiding van de betreffende groep bevestigt de inschrijving. Leiding ziet enkel voor- en achternaam

Administratie 1

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Bankgegevens

·   Betaalgegevens

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna. Daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

Penningmeester

Kampcommissie

Activiteitencommissie

Administratie 2

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Telefoonnummer

·   E-mail adres

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna.

Leiding van de betreffende groep ontvangt 1x per kwartaal ledenlijst ter controle van de aanwezigheid van de leden op de betreffende groep.

Het verrichten en versturen van aankopen (clubkleding voor leden, clubkleding voor vrijwilligers/ leiding)

Na het invullen van het inschrijfformulier gaat er automatisch een mail naar het nieuwe lid met daarin de tekst dat zij zelf kunnen mailen voor het maken van een afspraak met kleding@gvbest.nl

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst

Kledingdistributie

Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief

·   Voornaam

·   Achternaam

·   E-mailadres

Uitvoering van de overeenkomst

Zolang als men aangemeld is.

(ouders van) leden

Vrijwilligers

Leiding

Versturen berichten van derden, waaronder sponsoren.

 NVT

 NVT

 NVT

 NVT

Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.

 NVT

 NVT

 NVT

 NVT

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

 

E-mail: secretaris@gvbest.nl

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Copyright © 2024 - Alle rechten voorbehouden
Ontwikkeld en gehost door Yolknet